Waarschuwingszinnen: R-zinnen


Deze zinnen geven informatie over het gevaar van een product. Een R-zin geeft geen informatie over het risico.

R-nummer

Gevaren-aanduiding

R 1

In droge toestand ontplofbaar

R 2

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere onstekingsoorzaken

R 3

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsbronnen

R 4

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen

R 5

Ontploffingsgevaar door verwarming

R 6

Ontplofbaar met en zonder lucht

R 7

Kan brand veroorzaken

R 8

Bevordert de verbranding van brandbare stoffen

R 9

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen

R 10

Ontvlambaar

R 11

Licht ontvlambaar

R 12

Zeer licht ontvlambaar

R 13

Ontvlambaar samengeperst gas

R 14

Reageert heftig met water

R 14/15

Reageert heftig met water en vormt daarbij licht ontvlambaar gas

R 15

Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water

R 15/29

Vormt vergiftig en licht ontvlambaar gas in contact met water

R 16

Ontploffingsgevaar bij menging met oxydere stoffen

R 17

Spontaan ontvlambaar in lucht

R 18

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen

R 19

Kan ontplofbare peroxyde vormen

R 20

Schadelijk bij inademing

R 20/21

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid

R 20/21/22

Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond

R 20/22

Schadelijk bij inademing en opname door de mond

R 21

Schadelijk bij aanraking met de huid

R 21/22

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond

R 22

Schadelijk bij opname door de mond

R 23

Vergiftig bij inademing

R 23/24

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid

R 23/24/25

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid

R 23/25

Vergiftig bij inademing en bij opname door de mond

R 24

Vergiftig bij aanraking met de huid

R 24/25

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond

R 25

Vergiftig bij opname door de mond

R 25/28

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond

R 26

Zeer vergiftig bij inademing

R 26/27

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid

R 26/27/28

Zeer vergiftig bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond

R 27

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid

R 27/28

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond

R 28

Zeer vergiftig bij opname door de mond

R 29

Vormt vergiftig gas in contact met water

R 30

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden

R 31

Vormt vergiftigde gassen in contact met zuren

R 32

Vormt zeer vergiftigde gassen in contact met zuren

R 33

Gevaar voor cumulatieve effecten

R 34

Veroorzaakt brandwonden

R 35

Veroorzaakt ernstige brandwonden

R 36

Irriterend voor de ogen

R 36/37

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen

R 36/37/38

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid

R 36/38

Irriterend voor de ogen en de huid

R 37

Irriterend voor de ademhalingswegen

R 37/38

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid

R 38

Irriterend voor de huid

R 39

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten

R 39/23

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing

R 39/23/24/25

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond

R 39/23/25

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond

R 39/24

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid

R 39/24/25

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond

R 39/25

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond

R 39/26

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing

R 39/26/27

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid

R 39/26/27/28

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond

R 39/26/28

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond

R 39/27

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij bij inademing en aanraking met de huid

R 39/27/28

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond

R 39/28

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond

R 40

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten

R 40/20

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

R 40/20/21

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

R 40/20/21/22

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

R 40/20/21/22

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

R 40/20/22

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

R 40/21

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

R 40/22

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

R 41

Gevaar voor ernstig oogletsel

R 42

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing

R 42/43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid

R 43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

R 44

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand

R 45

Kan kanker veroorzaken

R 46

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken

R 47

Kan geboorte-afwijking veroorzaken

R 48

Gevaar voor ernstige schade aan gezondheid bij langdurige blootstelling

R 48/20

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing

R 48/20/21

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid

R 48/20/21/22

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond

R 48/20/22

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond

R 48/21

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid

R 48/21/22

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond

R 48/22

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond

R 48/23

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing

R 48/23/24

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid

R 48/23/24/25

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond

R 48/23/25

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond

R 48/24

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid

R 48/24/25

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond

R 48/25

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond

R 49

Kan kanker veroorzaken bij inademing

R 50

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen

R 50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

R 51

Vergiftig voor in het water levende organismen

R 51/53

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

R 52

Schadelijk voor in het water levende organismen

R 52/53R 52/53

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

R 53

Kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

R 54

Vergiftig voor planten

R 55

Vergiftig voor dieren

R 56

Vergiftig voor bodemorganismen

R 57

Vergiftig voor bijen

R 58

Kan in het milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

R 59

Gevaarlijk voor de ozonlaag

R 60

Kan de vruchtbaarheid schaden

R 61

Kan het ongeboren kind schaden

R 62

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid

R 63

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind

R 64

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding

R 65

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken

R 66

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

R 67

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

R 68

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten

R 68/20

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

R 68/20/21

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

R 68/20/22

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

R 68/21

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

R 68/22

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten