Veiligheidsaanbevelingen: S-zinnen

 

S-nummer

Veiligheidsaanbeveling

S 1

Achter slot bewaren

S 1/2

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren

S 2

Buiten bereik van kinderen bewaren

S 3

Op een koele plaats bewaren

S 3/7/9

Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren

S 3/9

Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren

S 3/14

Bewaren op een koele plaats verwijderd van .... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)

S 3/9/14

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van .... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)

S 3/9/14/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele goed geventileerde plaats verwijderd van .... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)

S 4

Verwijderd van woonruimten opbergen

S 5

Onder .... houden (geschikte vloeistof opgegeven door fabrikant)

S 6

Onder .... houden (inert gas door fabrikant op te geven)

S 7

In goed gesloten verpakking bewaren

S 7/8

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren

S 7/9

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren

S 8

Verpakking droog houden

S 9

Op een goed geventileerde plaats bewaren

S 12

De verpakking niet hermetisch sluiten

S 13

Verwijderd houden van eeten drinkwaren en van dierenvoeder

S 14

Verwijderd houden van .... (in te vullen door fabrikant)

S 15

Verwijderd houden van warmte

S 16

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken -

S 17

Verwijderd houden van brandbare stoffen

S 18

Verpakking voorzichtig behandelen en openen

S 20

Niet eten of drinken tijdens gebruik

S 20/21

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik

S 21

Niet roken tijdens gebruik

S 22

Stof niet inademen

S 23

Gas/rook/damp/spuitnevel*) niet inademen 
*) De toepasselijk term(en) aangegeven

S 24

Aanraking met de huid vermijden

S 24/25

Aanraking met de ogen en de huid vermijden

S 25

Aanraking met de ogen vermijden

S 26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen

S 27

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken

S 28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel .... (aan te geven door de fabrikant)

S 29

Afval niet in de gootsteen werpen

S 30

Nooit water op deze stof gieten

S 33

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit

S 34

Schok en wrijving vermijden

S 35

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren

S 36

Draag geschikte beschermende kleding

S 36/37

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding

S 36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht

S 36/39

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht

S 37

Draag geschikte handschoenen

S 37/39

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht

S 38

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-, beschuttingsmiddel dragen

S 39

Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen

S 40

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal .... gebruiken (aan te geven door fabrikant)

S 41

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden

S 42

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikt ademhalingstoestel dragen

S 43

In geval van brand .... gebruiken (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: Nooit water gebruiken)

S 44

Indien met zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)

S 45

Ingeval van ongeval of indien met zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)

S 46

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

S 47

Bewaren bij een temperatuur .... C (aan te geven door de fabrikant)

S 47/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden .... C (aan te geven door de fabrikant)

S 48

Inhoud vochtig houden met .... (middel aan te geven door de fabrikant)

S 49

Uitsluitend in de oorspronkelijk verpakking bewaren

S 50

Niet vermengen met .... (aan te geven door de fabrikant)

S 51

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

S 52

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimten

S 53

Blootstelling vermijden, voor gebruik speciale aanwijzing raadplegen

S 54

Vraag de toestemming van milieubeschermingsinstanties alvorens af te voeren naar rioolwaterzuiveringsinstallaties

S 55

Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of aquatisch milieu te lozen

S 56

Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen

S 57

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen

S 58

Als gevaarlijk afval afvoeren

S 59

Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie over terugwinning / recycling

S 60

Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren

S 61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

S 62

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen

S 63

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten

S 64

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is)